Benefity

Poistná udalosť a poistné plnenie

V prípade dožitia sa dieťaťa konca poistnej doby mu poisťovateľ vyplatí hodnotu účtov (suma všetkých účtov poistenia). Hodnota účtov závisí od vývoja cien podielových jednotiek zvolených investičných programov.

V prípade straty života z akejkoľvek príčiny (okrem výluk uvedených v príslušných VPP a OPP) poisťovateľ vyplatí poistné plnenie podľa v zmluve zvolenej varianty: buď dojednanú poistnú sumu alebo hodnotu účtu bežného a jednorazového poistného podľa toho, ktorá z týchto dvoch hodnôt je vyššia a k tomu hodnotu účtov špeciálneho poistného; alebo dojednanú poistnú sumu a hodnotu účtu bežného a jednorazového poistného a k tomu hodnotu účtov špeciálneho poistného.

Prečítajte si tiež:

  1. Variabilná škála pripoistení pre dieťa ako aj rodičov
  2. Možnosť vložiť mimoriadne špeciálne poistné jedenkrát ročne bez poplatku do 30 dní od narodenín poisteného dieťaťa
  3. Bonus v závislosti od výšky zaplateného poistného
  4. Zachovanie reálnej hodnoty poistenia prostredníctvom dynamizácie
  5. Možnosť meniť rozsah už dojednaných rizík a poistného
  6. Možnosť vkladať a vyberať špeciálne poistné

Varianty poistenia Kamarát Snoopy

Jednotka Metlife Amslico

Poistná doba
Poistenie KAMARÁT SNOOPY od jednotky na trhu s detským poistením – spoločnosti Metlife Amslico je možné uzavrieť na dobu 15 alebo 20 rokov. Ďalšou možnosťou je uzavrieť poistenie do 100 rokov veku poisteného dieťaťa.

jednotka metlife Snoopy

Jednotka Metlife

Metlife Amslico – Jednotka na trhu v detskom postení

MetLife Amslico je odteraz MetLife.